ทุนเพื่อการศึกษาเด็กที่ยั่งยืน

“ทำให้เด็กได้รับโอกาสที่จะได้เรียน ให้เด็กที่มีโอกาสน้อยได้มีโอกาส มีความพร้อมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น” 

ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจน จำนวน 4,481,612 คน พื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ทั้งประเทศในขณะนี้ มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 2,000 คน มูลนิธิฯจะสนับสนุนจนกว่าเด็กได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตร

สนับสนุนทุนการศึกษา 6,000 บาท ต่อเด็ก 1 คนใน 1 ปีการศึกษาเงินที่คุณให้ช่วยน้องได้อย่างไร ?

เด็กได้เรียนหนังสือ : ให้เด็กได้โอกาสเรียน มีอนาคตที่ดีขึ้น

ช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชน : มูลนิธิฯจะทำงานกับโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมและการอบรมเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม