เกษตรเพื่ออาหารเด็กทุกมื้อ

 “สร้างแปลงเกษตรในโรงเรียนที่จะเป็นแหล่งอาหารให้เด็กทั้งโรงเรียน

เพื่อแก้ปัญหาเด็กขาดแคลนอาหารและทำให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อที่จำเป็นต่อร่างกายและสมองของเด็ก ลดปัญหาเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

 

ในประเทศไทยมีเด็กที่น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 162,979 คนและน้ำหนักค่อนข้างน้อย 223,227 คน รวม 386,206 คน  เฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 1,677 คน และน้ำหนักค่อนข้างน้อย 2,388คน รวม 4,065 คน  จากเด็กทั้งจังหวัดที่มีการสำรวจ 20,222 คน

โครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิ ทำให้เด็กกว่า 30 โรงเรียนไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ 

สนับสนุนโครงการสร้างแปลงเกษตรเพื่ออาหารเด็กทุกมื้อ 50,000 บาท ทำให้เกิด

1.แปลงปลูกผัก 10 แปลง 

2.ปลูกไม้ยืนต้น 1 แปลง

3.โรงเพาะเห็ด

4.สร้างบ่อเลี้ยงปลา