อาหารพัฒนาเด็ก พัฒนาโลก

อาหารพัฒนาเด็ก พัฒนาโลก

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัยเรียนมีองค์ประกอบสำคัญหลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญลำดับต้นๆ คือ “อาหาร”

การให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกมื้ออย่างเพียงพอ และต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัย เป็นหลักการสำคัญที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จากความขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นสถานการณ์ร่วม ณ เวลานั้น
ผ่านมาจนปัจจุบัน ปัญหาด้านอาหารเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อาหารปนเปื้อนสารเคมีจากกระบวนการผลิต อาหารที่ปรุงแต่งสี รสชาติเกินมาตรฐาน และรวมถึงการรับสื่อที่มีช่องทางหลากหลาย การโฆษณาขนมกรุบกรอบ น้ำหวานต่างๆ ปัจจุบันยังคงพบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) ในกลุ่มเด็กนักเรียน คือร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ หรือการได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกินความต้องการของร่างกาย จึงทำให้เกิดภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ (under nutrition or nutritional deficiency) และภาวะโภชนาการเกิน (over nutrition)

การจัดการปัญหาดังกล่าวจึงต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในทุกระดับ ตั้งแต่ โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างแหล่งอาหารได้ด้วยตนเอง และช่วยกันสื่อสารเรื่องพิษภัยจากอาหารที่ไม่ปลอดภัย ทั้งจากแหล่งผลิต และการเลือกซื้อวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร การดำเนินงานนี้ดำเนินงานผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อ ปัจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๘ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีเด็กนักเรียน จำนวน ๒,๔๖๒ คน ได้เข้าร่วมกระบวนการ เช่น ผลิตอาหารที่ปลอดภัย สำรวจข้อมูลชุมชนปฏิทินอาหารตามฤดูกาล พื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน การแปรรูปอาหาร การร่วมรณรงค์สื่อสารให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัย และลดการใช้สารเคมี และได้รับประทานอาหารครบทั้ง ๓ มื้อ ในปริมารที่เพียงพอ ปลอดภัย มีสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมากเกินกว่า การที่เด็กมีพัฒนาการตามวัย มีทักษะชีวิต คิดเท่าทันป้องกันตนเองได้นั้น คือความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง ชุมชน ที่ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือ สร้างและเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน โรงเรียนสร้างอาหารทางเลือกให้กับเด็กๆ ผลิตอาหารที่สะอาดปลอดภัย สร้างรายได้จากการเกษตรและแบ่งปันกลับไปยังชุมชน