About

ปี พ.ศ. 2521

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอข้อมูลว่าประเทศไทยมีเด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารถึงปีละ 5 แสนคน และไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคนต้องเสียชีวิต ข่าวนี้ทำให้สังคมหลายภาคส่วนหันมาสนใจปัญหาโภชนาการเด็กมากขึ้น ทั้งกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และรวมถึงกลุ่มอริยาภา ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมตัวจัดทำโครงการแด่น้องคนเล็กของเรา เพื่อเผยแพร่ปัญหาเด็กขาดสารอาหารและรณรงค์หารายได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

ปี พ.ศ. 2522

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “สื่อมวลชนกับการพัฒนาเด็ก” ขึ้น ในการสัมมนาครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ กลุ่มส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเผยแพร่ในเรื่องสื่อมวลชนกับเด็ก รณรงค์เพื่อให้เกิดสื่อที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนสื่อที่ดีสำหรับเด็ก

ปี พ.ศ. 2524

มีองค์กรอาสาสมัครเอกชน 8 องค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจปัญหาแรงงานเด็กได้มาหารือและเตรียมการร่วมกันในการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันสมควร โดยมุ่งหวังที่จะพิทักษ์ปกป้องเด็กมิให้ถูกใช้แรงงานตรากตรำ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาแรงงานเด็ก

31 มีนาคม 2525

หลังจากแต่ละกลุ่มได้ดำเนินงานของตนเองมาระยะเวลาหนึ่ง และมองเห็นว่าการทำงานพัฒนาการเด็ก จะต้องดำเนินไปพร้อมๆ กันในทุกๆ ด้าน มิใช่เพียงด้านได้ด้านหนึ่ง หากรวมไปถึงการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม จะช่วยเอื้อให้เด็กเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม จึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”

The Foundation for Child Development (FCD)

Founded March 31, 1982
Following many years working together as the Foundation for Child Development, FCD received
legal status as a foundation from the National Cultural Commission, and as a charity from the
Ministry of Finance in 1989 to work at the grassroots, national, and international levels. In order
to best solve the problems facing children in innovative and creative ways, FCD organized itself
into 4 main projects- the Project for the Little Hungry, the Mass Communication for Child Promotion
Project, the Child Labour Project, and the Family and Community Development Project.

Our Commitment
  1. To develop the physical, mental, emotional, and social well-being of children.
  2. Study and promote social awareness of children’s issues.
  3. Support activities, initiatives, groups, and organizations for children.
  4. Help children to be self-reliant.
  5. Encourage adults to help create a child-friendly world and find long-term solutions to the problems affecting youth.
Target Groups
  1. Poor rural children, including those who are malnourished, orphaned, or lacking in educational opportunities.
  2. Child Laborers
  3. Children in the 3 southernmost provinces
  4. Children living in poor, crowded conditions and are at risk of abuse or violence, as well as those affected by political situations or disaster.

Core Activities

Prevention and Assistance – Supporting scholarships for education, job training, and agricultural projects to promote learning, life skills, critical thinking, environment, and healthy families.

Aid families who are experiencing difficult circumstances, and train them to help themselves long term.

Welfare Assistance - Emergency housing, protection, and welfare for children whose rights have been violated, suffering from abuse, being prevented from an education, or not being compensated for their work.

Research Child Issues- Conduct research concerning the problems of children in the country, urban areas, families, and environment and publish the findings in order to exchange with others and contribute to solving the issues on a larger scale together.

Innovative Child Development- The “Creative Spaces” and “Creative Media” projects involve the youth and their communities in the learning, planning, creating and promoting stages of building playgrounds and creating various forms of media relevant to their lives. This promotes social cohesion, community investment, and develops life skills along the ways.

Community Development & Volunteering- Parent volunteers help to develop, perform, and promote child protection mechanisms within the community.

Areas of Operation

Bangkok
Samut Prakan
Samut Sakhon
Kanchanaburi
Mae Hong Son
Tak, Sa Kaeo
Buri Ram
Si SaKet
Surin
Maha Sarakham
Pattani
Yala
Narathiwat

บางส่วนของรางวัล แห่งแรงใจ (Awards)

ปี 2552 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก

กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้รับการขยายแนวคิดไปสู่การเรียนรู้เรื่อง “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” จนได้รับประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในปี 2552

ปี 2547 รางวัลชนะเลิศ

เรื่องการทำงานที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมมายาวนานของประเทศไทย และ ติดอันดับ 1 ใน 8 ประเทศของ Asia Pacific NGO Awards 2004

ปี 2546 รางวัลดีเด่น

รายการวิทยุสโมสรเพื่องาน ได้รับรางวัล “ผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน” ครั้งที่ 20
จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)

ปี 2545 รางวัลชมเชย

สื่อการ์ตูนเพื่อแรงงานเด็ก “หนังสือการ์ตูนที่ผลิตขึ้น เพื่อส่งเสริมสังคม ระดับอายุ 13 ปีขึ้นไป” และรางวัล “สื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)

ปี 2542 รางวัลชนะเลิศ

การออกแบบสนามเด็กเล่นนานาชาติ จาก International Association for the child’ s Right to Play

ปี 2528 สปอตโทรทัศน์ชุด “เด็กกินดิน”

โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ได้สร้างกระแสความสนใจแก้ปัญหาเด็กขาดสารอาหารอย่างกว้างขวาง และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก