Donate via Cheque

Check pay for "The Foundation for Child Development"

เกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อ

ทุนเพื่อการศึกษาเด็กที่ยั่งยืน

เสริมพลังบวกให้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สุขภาวะที่ดีของเด็ก

สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ

ส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อออกใบเสร็จสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179
หากคุณบริจาคช่วยเหลือเด็ก คุณสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้