learning space

แผนงานส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีจำนวนมากภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก เครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง และมูลนิธิสื่อชาวบ้าน นำร่องดำเนินงานในรูปแบบของแผนงาน (programme) ซึ่งจะมีการสานพลังความร่วมมือขององค์กรภาคีจำนวนมากร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้การสานพลังภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ส่งผลให้เกิด “พื้นที่การเรียนรู้” สำหรับเด็ก ครอบครัว โรงเรียน ที่ฝังตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ และทำหน้าที่ให้การส่งต่อชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนภารกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในชุมชน (multi-sectorial collaboration) ให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานต่อไป เป็นการนำร่องและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ครูและผู้ปกครองในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กวัยต่างๆ จนเกิดเป็นพื้นที่นำร่องและพื้นที่ต้นแบบที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งในชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งชุมชนเมือง ชนบท พื้นที่ชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่เหล่านี้ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กในรูปแบบหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเด็กทั้งกลุ่มทั่วไป กลุ่มยากลำบากเปราะบาง และหลากหลายประเภทของพื้นที่ ทั้งในพื้นที่บ้าน วัด โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนตรอกซอกซอยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ จำนวนกว่า 94 พื้นที่การเรียนรู้ กระจายตัวในจังหวัดต่างๆ รวม 29 จังหวัด