Video

โมฮิงกาโต๊ะ@แม่สอด ตาก iamchild มพด.

ความสุขจากการให้ iamchild มพด.

บะหมี่เกี๊ยวทุ่งเทิน@นักสื่อสารสร้างสรรค์ ศรีสะเกษ iamchild มพด.

ค่ายสิทธิเด็ก :: เสริมทักษะชีวิตสิทธิและการ คุ้มครองแรงงานเด็ก

อบรมสุขภาพและอนามัย

ผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง

ทอดผ้าป่าสามัคดีสร้างอาคารเพื่อการเรียนรู้