มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2532

ความมุ่งมั่น

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กที่อยู่ในสภาวะและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่ถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ เด็กในสถานการณ์รุนแรง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและภัยพิบัติต่างๆ

โครงการ

โครงการที่คอยผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีส่งน้ำใจให้กับเด็กเเละครอบครัว

รองเมืองรองยิ้ม รับมือสู้โควิด-19

พบรัฐมนตรี พม. เสนอรัฐเร่งแก้ปัญหาเด็กเล็กอย่างเร่งด่วน

สื่อ

ขอพื้นที่เล็กๆ ให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์หน่อยได้ไหม? โควิดทำให้หลายอย่างของเด็กๆ หายไป วันสดใส พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ พ่อแม่จะทำอย่างไรในวันที่พื้นที่ถูกจำกัด

เเบ่งปันเรื่องราวการทำงานพื้นที่จ.เเม่ฮ่องสอน เวทีเสวนาออนไลน์ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19“

เเบ่งปันเรื่องราวการทำงานพื้นที่สมุทรปราการ เวทีเสวนาออนไลน์ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19“

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

คิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม