มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2532

ความมุ่งมั่น

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กที่อยู่ในสภาวะและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่ถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ เด็กในสถานการณ์รุนแรง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและภัยพิบัติต่างๆ

โครงการ

โครงการที่คอยผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

เปิดเทอมวันเเรก

ปลุกพื้นที่เรียนรู้...ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

ให้น้องได้ดื่มน้ำสะอาด ในพื้นที่บนดอยสูงสูง

สื่อ

เทศกาล " Let’s play festival " เทศกาลที่รวมเหล่านักเล่นจากภูมิภาคต่างๆ มาชวนเล่นกับเทศกาล“เล่นอิสระ” ครั้งแรกใน กรุงเทพมหานครฯ

กิจกรรมให้เด็กปลอดภัยในโรงเรียน กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน สู่มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน โครงการพลังนักสื่อสารสุขภาวะขับเคลื่อนเมือง

ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเด็ก ครู โรงเรียนในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ จ.แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

คิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม