มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2532

ความมุ่งมั่น

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กที่อยู่ในสภาวะและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่ถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ เด็กในสถานการณ์รุนแรง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและภัยพิบัติต่างๆ

โครงการ

โครงการที่คอยผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

“ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก” ช่วยเหลือเด็กได้อย่างไร : ให้เด็กได้กินดี

…ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก ช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไร?..

ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก

สื่อ

“ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก” ช่วยเหลือเด็กได้อย่างไร : ให้เด็กได้กินดี

…ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก ช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไร?..

"วันเล่นสากล" International Day of Play

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

คิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม