มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2532

ความมุ่งมั่น

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กที่อยู่ในสภาวะและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่ถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ เด็กในสถานการณ์รุนแรง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและภัยพิบัติต่างๆ

โครงการ

โครงการที่คอยผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีส่งน้ำใจให้กับเด็กเเละครอบครัว

รองเมืองรองยิ้ม รับมือสู้โควิด-19

พบรัฐมนตรี พม. เสนอรัฐเร่งแก้ปัญหาเด็กเล็กอย่างเร่งด่วน

สื่อ

"การเล่นก็เป็นสิทธิของเด็ก"❤ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี คือวันสิทธิเด็กสากล

...ถอดบทเรียนเคารพสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายเด็ก...

ร่างกายของฉันเป็นของฉัน ใช่ของใคร

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

คิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม