ออกใบเสร็จรับเงิน

กรอกข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179
หากคุณบริจาคช่วยเหลือเด็ก คุณสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้