บริจาค

อัพเดทยอดบริจาค

243,768.00 บาท

คุณสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กได้ 4 ช่องทางดังนี้

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179 หากคุณบริจาคช่วยเหลือเด็ก คุณสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้

ส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อออกใบเสร็จสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี

การบริจาคสิ่งของ

คุณสามารถบริจาคได้ 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คุณสามารถบริจาคสิ่งของที่เหมาะสมสำหรับเด็กได้ทั้งมือ 1 และมือสอง ซึ่งทางมูลนิธิจะคัดแยกดูตามความเหมาะสมและส่งให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่

ส่วนที่ 2 หากสิ่งของที่คุณบริจาคไม่สามารถนำไปให้เด็กใช้ได้ มูลนิธิ ฯ จะนำของเหล่านั้น เข้าระบบ “ตลาดแด่น้อง” ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้ามือสอง เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและช่วยเหลือเด็ก หรือคุณสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการบริจาคสิ่งของเข้าตลาดแด่น้อง ได้โดยตรง