คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว

ผู้ริเริ่มก่อตั้ง

นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์

ประธานกิตติมศักดิ์

รศ.ดร. โคทม อารียา

ที่ปรึกษากรรมการกิติมศักดิ์

นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

รองประธานกรรมการ

นางสาวสุดา ติวยานนท์

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ฉันทนา หวันแก้ว

รองประธานกรรมการ

นางสาวอัญมณี บูรณกานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ

กรรมการ

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภริมย์ศานติ์

กรรมการ

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

กรรมการ

ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

กรรมการ

นางระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์

กรรมการ

นายวันชัย บุญประชา

กรรมการ

นางสาวณัฐสิริกร กัลยาณสันต์

กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ