กระเป๋าเคลื่อนที่ของเด็กต่างชาติ

การทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งเด็กในเมือง เด็กต่างจังหวัดและเด็กต่างชาติอ ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดี