กิจกรรมให้เด็กปลอดภัยในโรงเรียน กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน สู่มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน โครงการพลังนักสื่อสารสุขภาวะขับเคลื่อนเมือง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เครือข่ายโรงเรียนภาคเหนือ เครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม จัดกิจกรรมอบรมกระบวนการเท่าทันภัยเท่าทันสื่อ ภายใต้กิจกรรมให้เด็กปลอดภัยในโรงเรียน กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน สู่มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน โครงการพลังนักสื่อสารสุขภาวะขับเคลื่อนเมือง
ให้เด็กๆในโรงเรียนเรียนรู้เรื่องภัยในรูปแบบต่างๆ
ฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ มองหาความช่วยเหลือ นำตนเองออก
จากสถานการณ์เสี่ยง และร่วมกันทำแผนที่เสี่ยงภัยบริเวณในโรงเรียน และระบุจุดเสี่ยงภัย หรือจุดที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ช่วยกันหาวิธีป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 3- 6 ตุลาคม 2566
ณ โรงเรียนบ้านบ้านผาเยอ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้และโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมยและโรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน