คุณคิดว่าเงิน 22,500 บาท ช่วยเด็กได้กี่คน

เชื่อหรือไม่ ว่าการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น อาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากมายนัก หากงบประมาณนี้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าใจปัญหาเด็กและมุ่งแก้ไขและพัฒนาให้ตรงจุดเพื่อประโยชน์สุขของเด็กวันนี้เรามาลองสมมติกันเล่นๆว่าถ้ามีเงิน 22,500บาท เราจะทำประโยชน์อะไรให้กับเด็กๆได้กี่คน พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย
4 คนต่อปี หากให้ทุนการศึกษาปีละ6,000บาท กับเด็กๆที่ขาดแคลน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มีโครงการทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เด็กที่ขาดแคลนได้รับการศึกษาทั้งระบบการเรียนสายสามัญและสายอาชีพ โดยเงินสนับสนุนมาจากผู้บริจาคที่ประสงค์สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา
1,150 คน หากนำไปช่วยสมทบค่าอาหารกลางวันเด็กๆคนละ20บาท
งบจากรัฐที่เป็นค่าอาหารกลางวันเฉลี่ยคนละ20บาทอาจทำให้เด็กอิ่มท้อง แต่ในโรงเรียนที่ห่างไกลในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเช่นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เงิน 20 บาท นอกจากจะเป็นค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วยังมีค่าขนส่งจากตลาดไปที่โรงเรียนซึ่งอยู่ไกลจึงทำให้บางครั้งปริมาณอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อแก้ปัญหานี้ เราจึงพัฒนาให้เกิดแปลงเกษตรในโรงเรียนเพื่อนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้ได้ปริมาณมากขึ้น มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของเด็กๆ ดูน้อยลง
4,500คน ต่อปี หากนำไปพัฒนากระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์
ในปี 2562 ที่ผ่านมากระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เล่น พื้นที่เรียนรู้ ไปจนถึงกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาต้วเองจนเป็นแกนนำเพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเอง ในทุกพื้นทีการทำงานของมูลนิธิฯมีเด็กได้รับประโยชน์กว่า4,500 คน
สมมุติว่าถ้ามีเงินถึง 22,500 ล้านบาท
จะสามารถช่วยเด็กแรกเกิด 0-6ปี ได้ทั้งประเทศคือจำนวน 4,200,000 คน ได้เกือบทั้งหมด
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กร่วมกับเครือข่ายร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก