ต้อนรับ ดร.วัลลภ สุวรรณดี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เปิดศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข  ต้อนรับดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งลงตรวจเยี่ยมชุมชนดวงแข หนึ่งในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิและร่วมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการด้านเด็กเพื่อนำไปสู่การต่อยอดการทำงาน นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ในสังคมเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก