ทุนเพื่อการศึกษาเด็กที่ยั่งยืน

ให้น้องได้เรียน

สนับสนุนทุนการศึกษา 450 บาท/คน/เดือน หรือ 6,000 บาท/ปีการศึกษา/คน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ค่ารถเดินทางและอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ออกเรียนกลางคัน เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด เด็กถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ