ธรรมจาก พระไพศาล วิศาโล หัวข้อสุขใจในวัยขาลง

เหตุที่เด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 7 ขวบ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้น โดยมากเกิดจากผู้ใหญ่ที่ดูแลตั้งอยู่ในความประมาทและ ปล่อยปละละเลย