นักสื่อสารชุมชนน่าอยู่

 

นักสื่อสารชุมชนน่าอยู่” 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดอบรมนักสื่อสารชุมชนน่าอยู่ (นักสื่อสารสุขภาวะ) ให้กับกลุ่มแกนนำเด็กเยาวชน 3จังหวัดชายแดนใต้ 10 พื้นที่ ในหลักสูตร Vibrational Communication โดยอาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ เพื่อให้น้องๆเยาวชนเข้าใจแนวคิด และฝึกคิดวิเคราะห์เข้มข้น เพื่อการเป็นนักสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และให้แกนนำเยาวชนได้ลองนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้มาไปใช้ เก็บเรื่องราวมาสื่อสารผ่านการถ่ายภาพในประเด็น “ปัตตานีเป็นชุมชนน่าอยู่”  บอกเล่าเรื่องราวของปัตตานีด้วยมุมมองของเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งน้องๆ  แกนนำสามารถสื่อสารออกมาได้งดงาม

หลังจากการอบรมครั้งนี้ แกนนำเด็กเยาวชน มีภารกิจลงไปหาค้นหาสิ่งดีๆในชุมชน ในสังคม เพื่อนำมาบอกเล่าและโชว์ ฝีมือในงานมหกรรมเสียงเด็กเพื่อสันติภาพ วันที่15 พ.ย. 2561 นี้