ปลุกพื้นที่เรียนรู้…ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

ปลุกพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย สร้าง Play Worker จากเด็กในชุมชนจนกลายเป็นอาชีพ

เชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สะท้อนปัญหาพื้นที่การเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานที่ต้องรับผิดชอบแผนงาน

การส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้หรือ Learning Space ที่ลงพื้นที่สำรวจทั่วทั้งประเทศจำนวน 66 พื้นที่ ใน 24 จังหวัด ทำให้พบสภาพปัญหา

ในเด็กทั้งภาวะโภชนาการ, พัฒนาการ, การเรียนรู้ และการเลี้ยงดู เช่น 85% ของเด็กที่แม้เข้าถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แต่ไม่มีหนังสือนิทานหรือของเล่น จนทำให้พบเด็กที่มีปัญหาอ่านออกเขียนได้  หรือกว่า 50% ที่พบการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจากทุกช่วงอายุ