ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาคีเครือข่าย ภาครัฐและเอกชน เข้าพบนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อประชาสัมพันธ์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” การเล่นอิสระกับกล่อง

ช่วงปิดเทอมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่
พ่อแม่ก็พาลูกเล่นกับกล่องลังที่มีในบ้านได้ ไม่ต้องซื้อ ใช้กล่องเล็กหรือใหญ่ก็ได้เท่าทีเรามี พาลูกประดิษฐ์ของเล่น จะทำเป็นทำหุ่นยนต์ ประดิษฐ์อุโมง ทำบ้าน ทำปราสาท เล่นทำอุปกรณ์ต่อสู้เป็นผู้พิทักษ์ และให้เด็กได้คิดเองด้วยประดิษฐ์เองด้วย

จากประสบการณ์การทำงาน “กล่อง” เป็นสิ่งที่เด็กชอบมากทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชาย เด็กเล็กและเด็กโต แต่ละวัยจะมีการเล่นที่แตกต่างกัน
เด็กเล็ก จะชอบให้พ่อแม่พาทำของเล่น ทำอุโมง ทำปราสาท ได้มุดได้ลอด และก็เล่นด้วยกันก่อน แล้วเด็กจะค่อยเรียนรู้ และเมื่อทำครั้งต่อไปเขาจะเริ่มคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำของเล่นได้เอง

ส่วนเด็กโตปล่อยให้ประดิษฐ์ได้เลย พ่อแม่เพียงแต่คอ่ยเป็นผู้ดูแลการเล่น ( play Worker ) หาอุปกรณ์ที่หลากหลายมาให้เขาลองได้เล่นร่วมกับกล่อง เช่นผ้า ท่อ ถุงพลาสติก หลอด ของที่ไม่ได้ใช้หรือขยะ หรือของที่มีในบ้าน ฯลฯ สังเกตทุกอย่างเวลาเด็กเล่น การเล่นดังกล่าว จะสร้างให้เด็กเกิดความสุข ปลอดปล่อย ผ่อนคลาย เกิดการคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเด็กเอง เกิดความภาคภูมิใจทำของเล่นได้เอง
การเล่นกับกล่อง ของที่เหลือใช้ และของที่เรามีในบ้านเล่นกับลูก ไม่ต้องเสียงเงินเลย แต่ประโยชน์มหาศาล ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยอย่างอิสระ และสำคัญเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ สิ่งของรอบตัว เห็นคุณค่าของขยะ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า การให้เด็กเล่นแบบนี้ซ้ำบ่อยๆต่อเนื่อง ในอนาคตเด็กจะมีกระบวนการคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดได้
พ่อแม่เล่นกับลูกก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วในความสัมพันธ์ ยิ่งถ้าพ่อแม่ได้สังเกตลูกเล่น ก็จะเห็นความชอบความต้องการ ของลูก เห็นว่าลูกเก่งเรื่องอะไร ไม่ชอบอะไร เข้าใจธรรมชาติของเด็กมากขึ้น เมื่อพ่อแม่ก็จะเริ่มหาสิ่งของเข้าใจลูก ก็จะหาสื่งที่ลูกชอบมาให้เล่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นในครอบครัวเพราะลูกจะรักพ่อแม่มากขึ้นด้วย เพราะเขาได้เล่นได้มีความสุขตามที่เขาต้องการ พ่อแม่จะเห็นแนวทางว่า การเล่นแบบนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ทำให้ลูก ลดเวลาการเล่นโทรศัพท์ /เล่นเกมของลูกๆได้ จริง
“เล่นเปลี่ยนโลกได้จริง ทั้งโลกของเด็ก โลกของผู้ใหญ่ และโลกในอนาคตของเด็ก”
ความจริงช่วงปิดเทอมที่สร้างสรรค์ดีที่สุดในช่วงของสภาวะอากาสที่มีฝุ่นPM 2.5 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่นนี้ การที่พ่อแม่พาลูกเล่นอยู่กับบ้าน หาสิ่งของรอบตัวมาเล่นด้วยกัน เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดในปิดเทอมสร้างสรรค์นี้ ไม่เสี่ยงเรื่องสุขภาพ และได้ประโยชน์ทั้งเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัว

https://www.thairath.co.th/news/politic/1785538