ผลิตสื่อสร้างสรรค์

ขับเคลื่อนพลังของเด็กเยาวชนผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์

มรภ.ศก. จัดค่ายหนังสั้นสร้างสรรค์สอนศาสตร์พระราชา ให้ 7 โรงเรียนเครือข่ายในศรีสะเกษ พร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้สื่อดี เท่าทันสื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยกลุ่มนักสื่อสารสร้างสรรค์เด็กเยาวชนคนศรีสะเกษฮักบ้านเกิด  (Uesan Thailand)  โครงการความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 
 7 โรงเรียน ได้แก่   โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  , โรงเรียนบ้านเค็ง , โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ , โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม , โรงเรียนด่านอุดมศึกษา , โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม , โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมจัด “ค่ายหนังสั้นสร้างสรรค์สอนศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

โดยได้รับเกียรติจากท่านอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมเครือข่ายความร่วมมือของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนในการเป็นผู้ผลิตสื่อ

การอบรมยังเติมเต็มกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ ทำให้เด็กได้วิเคราะห์สื่อ  การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายเครือข่ายของแกนนำ นักสื่อสารสร้างสรรค์เด็กเยาวชนคนศรีสะเกษฮักบ้านเกิด (Uesan Thailand) โดยใช้ศักยภาพของเด็กเยาวชนโรงเรียนเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนพลังของเด็กเยาวชน สนับสนุนกิจกรรมโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)