ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับสุข

การทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งเด็กในเมือง เด็กต่างจังหวัดและเด็กต่างชาติอ ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดี