“ ให้เด็กปลอดภัย ”

มพด.จัดค่าย  “ ให้เด็กปลอดภัย ” ในโรงเรียน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดค่ายชวนเด็กแม่ฮ่องสอน เรื่องรู้การเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัว

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ลงพื้นที่จัดค่าย “ให้เด็กปลอดภัย” ให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่เงา อำเภอสบเมย  โรงเรียนบ้านแม่หาร อำเภอแม่สะเรียง  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการให้เด็กปลอดภัยในโรงเรียน  เพื่อให้เด็กๆ มีทักษะชีวิตและสามารถเอาตัวรอดจากภัยที่เกิดขึ้นได้

ในค่ายมีกระบวนการให้เด็กๆ ได้คิดวิเคราะห์ ประเภทของภัย เช่น ภัยที่มาจากธรรมชาติ ภัยที่มาจากมนุษย์ ภัยจากอาหาร ภัยจากสื่อโฆษณาและภัยที่ใกล้ตัวเด็กในยุคนี้คือภัยจากสื่อออนไลน์

นอกจากนี้เด็กยังได้ร่วมกันร่างแผนป้องกันภัยฉบับนักเรียนขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัย