มพด.ลงพื้นที่สร้างธรรมนูญชุมชน

มพด.ลงพื้นที่ 3 จชต. ร่วมสร้างธรรมนูญชุมชนปกป้องเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ชวนแกนนำ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ สร้างธรรมนูญชุมชนเพื่อร่วมกันปกป้องเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองเด็ก ลงพื้นที่ 2 ชุมชน ในจังหวัดยะลา  ได้แก่  ชุมชนบ้านตันหยงกำเม็ง ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  และชุมชนบ้านสาคอ  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  เพื่อร่วมกับแกนนำเด็กเยาวชน แกนนำผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน สร้าง “ธรรมนูญชุมชน” หรือ ข้อตกลงของหมู่บ้านในการดูแลเด็ก  ซึ่งการจะทำให้ธรรมนูญเป็นไปตามที่กำหนดกันไว้ได้  ต้องได้รับการร่วมมือจากผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเด็กได้แสดงออกและเด็กเข้ามามีบทบาทในชุมชน  ชุมชนจึงจะสามารถเคลื่อนไปอย่างสันติสุข