มหกรรมขับเคลื่อนต้นเเบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเเละชุมชน ” เล่นเปลี่ยนโลก”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานมหกรรมขับเคลื่อนต้นเเบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเเละชุมชน ” เล่นเปลี่ยนโลก” วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขโดยมี นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดนายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวว่า “มูลนิธิฯและเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างกระแสที่ทำให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการเล่น ให้กับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กในครอบครัว โรงเรียน ชุมชนของตน รวมถึงสาธารณะ เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงการเล่นมากที่สุด โดยดำเนินการลดช่องว่าง สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ผู้ใหญ่ เข้าใจ ตระหนักสำคัญเรื่องการเล่น ใช้การเล่นดึงเด็กออกจากสื่อ ผ่านทดลองการทำงานโมเดลเรียนรู้ ทั้งในศพด.และครอบครัว ครอบครัวกับโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และสาธารณะ ร่วมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีที่ดำเนินการให้มีพลังในการร่วมขับเคลื่อนงาน ที่เอื้อต่อนโยบาย กลไก แนวทางที่ใช้ส่งเสริมให้เกิดการเล่นได้จริงในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศไทย และเชื่อมโยงระดับนานาชาติ ในระดับนโยบายได้ขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาคู่มือผู้อำนวยการเล่น (Play worker) และ จัดกระบวนการอบรมคุณครูและบุคลากรของกรมอนามัยในการพัฒนาเป็นผู้อำนวยการเล่น (Play worker) เพื่อขยายไปทั่วประเทศ”