มหกรรมเดิ่นยิ้มเบ่งบาน ตอน “เล่นเปลี่ยนโลก”

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเปิดงาน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มาประกาศนโยบายการเล่นเปลี่ยนโลก ในช่วงเช้า และดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มาเปิดงานเดิ่นยิ้มเบ่งบาน ตอน “เล่นเปลี่ยนโลก”ช่วงเย็น งานมหกรรมเดิ่นยิ้มเบ่งบานไดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน โดยเฉพาะ Kathy Wong จาก International Play Association(IPA) ที่เดินทามาจากประเทศฮ่องกง ที่นำความรู้ดีๆมาร่วมเปลี่ยน
และขอบคุณคุณภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่ายศรีสะเกษติดยิ้ม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
หลังจากนี้เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องคงได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆในการขับเคลื่อนการทำงาน “การเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก” “เล่นเปลี่ยนโลก” ร่วมกัน
ทั้งเรื่องของ การเล่นอิสระ (Free Play) และผู้ดูแลการเล่น( Playworker)ที่จะต้องให้ความสําคัญ ในการขับเคลื่อนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ทั้งหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและหน่วยงานที่จะต้องนำไปปฎิบัติ ทั้งครอบครัว รวมถึงชุมชนและหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
# มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
#เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก
#เล่นเปลี่ยนโลก