อาหารปลอดภัยในเมือง

รองเมืองฯ  สร้างอาหารปลอดภัยในชุมชนเมือง

กลุ่มรองเมืองเรืองยิ้ม ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกผักกินได้ สร้างอาหารปลอดภัยในชุมชนเมือง

วันที่ 14-15 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  ได้มีส่วนร่วมในการแสดงนิทรรศการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในงาน “ตลาดที่มีจิตสำนึกเเห่งเอเชีย ครั้งที่5”  สมัชชาชุมชนบูรณาการสุขภาพเเละเครือข่ายพลเมืองอาหาร ณ ห้องประชุม701 ตึกเฉลิมบรมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  โดยได้นำผลผลิตที่ได้จากการทำโครงการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง เช่นผักสวนครัว ที่สามารถปลูกได้ในขนาดพื้นที่ที่จำกัด ได้แสดงพร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนกลุ่มรองเมืองเรืองยิ้มร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกับเครือข่าย