รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสียสละร่วมดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจให้แก่ประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรง จังหวัดหนองบัวลำภู
จากที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้ลงไปทำภารกิจเล่นเปลี่ยนโลกเยียวยาหัวใจ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆ
ณ โรงเรียนบ้านท่าอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
การเล่นช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีความสุข “การเล่น” คือ การเรียนรู้ของเด็ก เพราะ “การเล่น” เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ๆ
เมื่อใดที่เด็ก ๆ เล่นอิสระ เด็กๆจะได้เรียนรู้ และผ่อนคลายจิตใจและเยียวยาตัวเอง