ร่วมสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในภาวะวิกฤต COVID-19

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้เด็กต้องหยุดเรียน ไปนานส่วนปี 2564 อาจมีเหตุการณ์ปิดเรียนอีก หากเรายังควบคุมการระบาดไม่ได้ ที่ผ่านมาพบว่าภาวะวิกฤติที่เป็นปัญหา คือ ภาวะเครียด เนื่องจากเด็กเป็นผู้ได้รับผลกระทบหนักสุดในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึมซับปัญหาของครอบครัวที่พ่อแม่ตกงาน ไม่มีเงิน ทะเลาะกัน ใช้ชีวิตยากลำบาก แต่เด็กไม่สามารถระบายออกมาได้ ส่งผลให้เด็กเก็บตัว ไม่ร่าเริง สายตาเศร้าสร้อย สะสมความเครียดในตัวเอง ระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ภาวะการเรียนรู้ถดถอย
หลายอาทิตย์ที่ผ่านมา ทีมงานของมูลนนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือแกเด็กและครอบครัวในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพราะเด็กเป็นกลุ่มเปาะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
มาร่วมกันสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ร่วมกับมูลนิธิฯ

ร่วมช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวให้ปลอดภัย จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ได้
ที่ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#39ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก