การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร

การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร

  1. อาสาสมัคร ควรศึกษาข้อมูลและทบทวนตนเอง ว่าสนใจในงานอาสาประเภทไหน งานไหนที่อยากทำ งานไหนที่เหมาะสมและมีคุณค่ากับตนเอง ก่อนไปสมัคร
  2. อาสาสมัครอาจจะเริ่มทำงานอาสาที่ช่วยเหลือชุมชนตนเอง หรือเป็นประเด็นที่สนใจก่อน
  3. ประเมินความสามารถและความถนัดของตนเองว่าสามารถรับผิดชอบงานอาสานี้ได้หรือไม่ เช่น ลักษณะงาน การเดินทาง เงื่อนไขเวลา เป็นต้น
  4. ทำงานอาสาให้สนุก และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปกับการลงมือทำงานอาสา
  5. ทบทวนศักยภาพและความสามารถของตนเอง เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6. เชื่อมโยงงานอาสากับเป้าหมายในใจ ทำความเข้าใจเป้าหมายของงานที่ทำ และรับรู้ว่าทุกคนที่ทำงานอาสากำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จ
  7. เชิญชวนเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวมาเป็นอาสาสมัครด้วยกัน เพื่อเกิดความเข้าใจเรื่องงานอาสา ทั้งยังเป็นการทำประโยชน์และใช้เวลาที่มีคุณค่าร่วมกัน

หากมีข้อสงสัยในการทำงานอาสา กรุณาสอบถามและทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครนั้นๆ ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้งานอาสาสำเร็จไปได้ด้วยดี