วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

ฮัลโลพี่ๆ วันนี้เป็น✨วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

ใช่แล้ววันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (ในรูปแบบที่เลวร้าย)

ซึ่งมพด.ได้ทำงานด้านนี้มากว่า 39 ปี เราได้ช่วยเหลือแรงงานเด็กหลายคนได้หลุดพ้นจากการถูกใช้แรงงาน และพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยองค์ความรู้ที่มพด.มี อย่างเรื่อง🌳ทักษะชีวิต 🌳เรื่องการเล่นเพื่อชีวิตเด็ก 🌳สิทธิเด็ก
🌳สุขภาวะรอบด้าน รวมทั้งทุน📚การศึกษาและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ทั้งเด็กและครอบครัว

ปัจจุบัน มพด.ก็ยังดำเนินการด้านการพัฒนากลุ่มแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง💕

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ได้แก่ 🚩การทำงานเยี่ยงทาสหรือคล้ายทาส
🚩การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อค้าประเวณี ผลิตสื่อ
ลามกหรือการแสดงลามก
🚩การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อทำงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะขนส่งและผลิตยาเสพติด
🚩งานหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศิลธรรมของเด็ก

ดังนั้นมพด.จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
เพื่อให้เด็กทุกคนบนโลกได้มีชีวิตที่ดีและปลอดภัย

#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#C182 #CONVENTION182 #อนุสัญญาฉบับที่182
#ร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย #ยุติการใช้แรงงานเด็ก #แรงงานเด็ก #Childlabour #12june