ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็ก

“ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ เด็กในชุมชนเมือง เด็กต่างจังหวัด และเด็กต่างชาติ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดี มีพื้นที่เล่นส่งเสริมพัฒนาการที่ปลอดภัย

มีมุมสุขภาพชุมชน ทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

จากการทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ทำให้พบว่าการพัฒนาเด็กจะได้ผลอย่างดีเยี่ยมต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีของเด็กตามวัย  มูลนิธิฯได้เติมเต็มความรู้ ทักษะชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต รู้จักคิดวิเคราะห์ เท่าทัน  ไม่ตกเป็นเหยื่อกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ และสามารถอยู่ในสังคมได้

“ สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในเด็ก 50,000 บาท  ทำให้เกิด

1.พื้นที่เล่นและพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัยให้เด็กๆ

2.มุมสุขภาพชุมชน

3.ได้รับการอบรมความรู้และทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

4.ชุมชนของเด็กได้รับการอบรมชุมชนปกป้องเด็ก