สุขภาวะที่ดีของเด็ก

อาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน เพราะนอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อการค้าและเศรษฐกิจของประเทศด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์จนสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอเพื่อเลี้ยงประชากรภายในประเทศ และส่งออกนำรายได้มหาศาลสู่ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยังมีเด็กนักเรียนอีกจำนวนมากที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดอยสูงของจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ที่ครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง