อันซีนถิ่นราษีไศล ตอน …..คลองเจีย 3 เจน อาหารพื้นถิ่นของกิน 3 วัย จ.ศรีสะเกษ

อันซีนถิ่นราษีไศล ตอน …..คองเจีย 3 เจน อาหารพื้นถิ่นของกิน 3 วัย

จากหัวใจของคนสูงวัยทีมงานที่อยากถ่ายทอด เครือข่ายอันซีนถิ่นราษี ยากทำนำเสนอเรื่องราวอาหารคนลุ่มแม่น้ำมูล วิถีชีวิตชาวเยอ ในแม่น้ำมูลมีปลาแม่น้ำมูลที่หลายหลายชนิดและหาอยู่หากินสร้างรายได้ให้คนลุ่มน้ำเลี้ยงชีพตลอดปี การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนกับการกินที่เปลี่ยนไป วีถีการศึกษาที่นำพาให้เด็กออกจากวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชน ที่เน้นการแข่งขันเป็นที่ 1 ด้านวิชาการเป็นส่วนใหญ่ จากการประเด็นนี้คนสูงวัยในเกษียณเห็นความสำคัญในการที่จะเปิดพื้นที่เรียนรู้ของเด็กเยาวชนคนสามวัย วัยเด็ก วันรุ่น วันกลางคน วัยผู้สูงอายุ มีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมร่วมกันเปิดรับกันและกัน และวิถีเรื่องอาหารเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในการใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ร่วมกัน การหาอยู่หากินของคนลุ่มน้ำมูล เรียนรู้ร่วมกันรับฟังกัน กินข้าวร่วมพาพูดจาภาษาพื้นบ้านเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีงดงามของคนอีสาน
รอรับชมและติดตามเรื่องราว อันซีนถิ่นราษีฯ ได้ทางเพจ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เพจศรีสะเกษตุ้มโฮม