อาสาทำซองผ้าป่า

วันจัดกิจกรรม :  28  พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561  สถานที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน : อาสาสมัครช่วยจัดทำเอกสารซองผ้า ติดซอง ติดแสตมป์  ติดชื่อที่อยู่สำหรับส่งซองผ้าป่า และจัดเตรียมส่งผู้บริจาค

ผลที่จะได้รับ :  อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยจัดทำซองผ้าป่าในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งไปยังผู้บริจาคหน่วยงาน บริษัทต่างๆ เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือและพัฒนาเด็กด้านทุนการศึกษา  ทุนประกอบอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิ