อาสาทำแปลงผัก เล้าไก่ ให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ต. ป่าโปง อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีเด็กนักเรียนที่บ้านอยู่ไกล ต้องมานอนพักค้างที่โรงเรียน จำนวน 31 คน ซึ่งครอบครัวของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน งบประมาณที่รัฐสนับสนุนในเรื่องอาหารกลางวันที่ให้เป็นรายหัวๆละ 20 บาท ต่อวัน แต่ให้ถึงแค่ชั้นป. 6 แต่โรงเรียนต้องนำงบประมาณที่ได้มาเฉลี่ยทำอาหารกลางวันให้เด็กๆนักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับประทานจนถึงชั้นม. 3 และยังต้องหางบประมาณสำหรับมาทำอาหารเช้าและเย็นให้เด็กนักเรียนพักค้าง จำนวน 31 คน ได้รับประทานอีกด้วย

 

โรงเรียนจึงได้ริเริ่มที่จะจัดทำการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ยืนต้น เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับประทาน รวมทั้งยังจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็กๆจะได้เข้ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็กๆอีกด้วย

 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง จ.แม่ฮ่องสอน
ลักษณะงาน : เป็นงานก่อสร้างโรงเพาะเห็ด เล้าไก่ โดยมีหัวหน้าช่าง ซึ่งเป็นคนในชุมชนช่วยคุมงาน และมีนักเรียน คุณครูและอาสาสมัครทำงานร่วมกัน
ผลที่จะได้รับ :
1. อาสาสมัครได้มาร่วมกิจกรรมและทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
2. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเด็กในโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ชุมชนในพื้นที่และได้เรียนรู้ร่วมกัน
3. เด็กนักเรียนจะได้มีแหล่งอาหารไว้สำหรับประกอบอาหารครบ 3 มื้อ ที่มีปริมาณเพียงพอ
4. เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะในการทำการเกษตร มีความรับผิดชอบ ได้เรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติทำให้มีจิตใจอ่อนโยน รู้จักการแก้ปัญหา