อาสาแต้มสี เติมรัก ถักทอฝัน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เครือข่ายการ์ตูนไทยพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ สถาบันราชานุ  และจิตอาสางานศิลปกรรมบำบัด เชิญชวนอาสาสมัครมาร่วมทำกิจกรรม “แต้มสี เติมรัก ถักทอฝัน” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ สถาบันราชานุกูล

กิจกรรม “แต้มสี เติมรัก ถักทอผัน” ในส่วนของกำแพงสถาบันราชานุกูล ที่เริ่มด้วยการวาดภาพโดยทีมนักวาดการ์ตูน นักเขียนหนังสือนิทาน อาสาสมัครและผู้บกพร่องทางสติปัญญา วาดภาพบนกำแพงสถาบันราชานุกูล จำนวน 32 ช่อง พร้อมเชิญชวนอาสาสมัครมาร่วมระบายสีกำแพงให้มีสีสัน สวยงาม เพื่อให้ผู้บกพร่องฯ และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะร่วมกัน และเกิดความภาคภูมิใจในการนำเสนอผลงานศิลปะ  โดยกิจกรรมนี้จะรับอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน

วันจัดกิจกรรม :  วันที่ 10  พฤศจิกายน 2561  ที่ สถาบันราชานุกูล

ลักษณะกิจกรรม :  อาสาสมัครช่วยในเรื่องการเตรียมอุปกรณ์  ระบายสี และดูแลสวัสดิการต่างๆ เช่นอาหาร น้ำดื่ม และความสะอาด

ช่องทางการสมัคร :  https://www.jitarsabank.com/job/detail/4773