อาหารสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก

อาหารสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก
กินให้ถูกหลักโภชนาการ อาหารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ในครรภ์ วัยปฐมวัย และ 6-12 ปี แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเด็กเผชิญสภาวะวิกฤตด้านอาหารประการ
การขาดอาหารส่งผลต่อพัฒนาการด้านสมอง โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการขาดอาหารแบบเรื้อรัง จะมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็ก