เด็กอุดรรักษ์บ้าน

กลุ่มเด็กอุดรรักษ์บ้านสอนชาวบึงกาฬทำสื่อ

นักศึกษากลุ่มเด็กอุดรรักษ์บ้านลงพื้นที่จัดโครงการสื่อผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ชาวบ้านในจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่29 สิงหาคม 2561 กลุ่มเด็กอุดรรักษ์บ้านได้จัด โครงการบริการวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ หมู่บ้านสะง้อ ตำบลหอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ เป็นโครงการสอนผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสะง้อ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะในการผลิตสื่อให้กับชุมชน ซึ่งใช้กระบวนการขุดค้นรากเหง้า  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญา  ชาติพันธุ์และวิถีชุมชน เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟนและนำไปเผยแพร่ในเชิงการท่องเที่ยว