เมื่อเรา “เชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและเยาวชน” เราจะเห็นพลัง การมีส่วนร่วม แกนนำ พลัง Young อาสา ซึ่งเป็นน้องๆ จาก 3จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อเรา “เชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและเยาวชน” เราจะเห็นพลัง การมีส่วนร่วม ความพร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มลงมือทำ เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มและชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในกลุ่มแกนนำ พลัง Young อาสา ซึ่งเป็นน้องๆ จาก 3 จชต. ชุมชน บ้านบาโงปะแต บ้านโฉลง บ้านโต๊ะชูด บ้านตะบิงตีงี และกลุ่มน้องๆจาก มอ.ปัตตานี มรภ.ยะลา มรภ.สงขลา
น้องๆกลุ่มนี้เป็นแกนนำที่มีส่วนร่วมพัฒนาออกแบบโครงการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม น้องๆรวมกลุ่มการเสริมพลัง กำลังใจ และแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานร่วมกัน แกนนำได้สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาชุมชนในช่วงวัยของตนเอง เสี่ยงสะท้อนส่วนหนึ่งคือ “มองว่าการทำงานพัฒนาชุมชนหากไม่ทำในวัยนี้ที่มีพลัง จะทำในช่วงไหน” และ “การทำงานชุมชนเหมือนเป็นห้องเรียน สอนความกล้าหาญ สอนความเป็นผู้นำ สอนให้เราอดทน และสอนให้เราจัดการตนเองและสังคม”
ในเวทีนี้ น้องๆได้ช่วยกันปักหมุดกลุ่มเด็กเยาวชในพื้นที่ 3 จชต.พบว่ามีถึง 16 กลุ่ม จึงมีเป้าหมายร่วมกันที่จะหาแนวทางเชื่อมการทำงานร่วมกันต่อไป ช่วงท้ายของกิจกรรม น้องๆได้ช่วยกันออกแบบกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทุกกิจกรรมน่าสนใจและน่าติดตาม ชวนกันติดตามกิจกรรมน้องๆ นะคะ