.เล่นเปลี่ยนโลกสำคัญอย่างไร

..เล่นเปลี่ยนโลกสำคัญอย่างไร..
“ความสำคัญคือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ เพราะ “การเล่น คือชีวิตของเด็ก” เมื่อเด็กได้เล่นอิสระ เด็กจะเกิดความสนุกสนาน มีความสุข ถือเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการในทุกด้าน การเล่นมีความสำคัญสำหรับเด็กมาก เป็นคุณค่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์ได้เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การเล่นได้สร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ค้นพบศักยภาพ เปลี่ยนทั้งโลกภายใน และโลกภายนอกที่เป็นทักษะ ประสบการณ์ สามารถสร้างคุณค่าให้ตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคมได้”
นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
กล่าวในงานมหกรรมขับเคลื่อนต้นเเบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเเละชุมชน ” เล่นเปลี่ยนโลก”