เล่นในสวน(ปี56)

หนังสือปี2556 ดาวโหลดที่นี่

ท่ามกลางกระแสการพัฒนา ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งผลให้สังคมมีการแข่งขัน  และตกเป็นทาสของระบบบริโภคนิยม สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติ เป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น   สถาบันต่างๆในสังคมอ่อนแอ สถาบันครอบครัว เป็นรูปแบบครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงลูกตามลำพัง  พ่อแม่ไม่มีเวลาในการดูแลลูกเนื่องจากต้องรับภาระในทุกๆด้าน สถาบันการศึกษาเน้นการศึกษาที่ผลิตคนเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ไม่ให้ความสำคัญในมิติทางสังคม  การปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ  เช่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ส่งผลให้ปัญหาเด็กและเยาวชนมีความสลับซ้อนและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เช่น ติดยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากรายงานของยูนิเซฟพบว่าสถิติแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีของไทยมีจำนวนสูงถึง  150,000 เป็นจำนวนตัวเลขที่สูงอันดับหนึ่งในเอเชีย เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากแอฟริกาและมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ 3.6 ต่อปี  นอกจากนั้น ยังคงมีเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนานัปการ  ซึ่งปัญหาดังกล่าว มีแนวโน้มรุนแรงซับซ้อน มากขึ้นหลายด้าน

ที่ผ่านมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) มีบทบาทมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนมามากกว่า 30 ปี  การทำงานสวนใหญ่เน้นการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนประสบปัญหาในภาวะยากลำบาก ทั้งในเมืองและชนบท กลุ่มแรงงานเด็กไทยและต่างชาติ และเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพและทักษะที่สามารถดูแลตนเอง รวมถึงการส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกภาคส่วน    โดยดำเนินการทั้งระดับปฎิบัติ และระดับนโยบาย  ซึ่งส่งผลให้มีกลไก นโยบายต่างๆในการแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงดำรงอยู่และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น บางครั้งการทำงานที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วนเป็นลักษณะประเด็น ขาดการมองมิติเชื่อมโยงทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และขาดการทำงานอย่างมีบูรณาการ และระดมการมีส่วนร่วมของสังคมร่วมกัน

ในปี 2556 ได้ทำโครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อพัฒนาเด็กในสภาวะยาก ลำบาก เป็นนวตกรรมในการทำงานช่วยเหลือเด็ก เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการพื้นที่สุขภาวะเพื่อกลุ่มเด็กในภาวะยากลำบาก และส่งเสริมให้เกิดกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กผ่านกระบวนการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กต่างชาติ  เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เด็กในชุมชนแออัดเมือง และเด็กยากจนในชนบท เป็นการสร้างและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ และ เปิดพื้นที่สันติสุข ซึ่งรายละเอียดท่านสามารถอ่านได้ในหนังสือ “เล่นในสวน” เล่มนี้ และหากมีพื้นที่สร้างสุขภาวะเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่ที่มากกว่า มูลนิธิฯได้ดำเนินการ จะมีเด็กและเยาวชนได้รับสุขภาวะที่ดี จะมีหลายครอบครัวมีความสุข และจะมีพื้นที่ที่เป็นสุขและปลอดภัยให้แก่เด็ก ในสังคม

 

มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริจาค หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน สถานศึกษา สื่อมวลชนทุกแขนง และบุคลทั่วไปทุกท่าน ที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและการดำเนินงานของมูลนิธิฯมาเป็นประจำ ขอให้กุศลจิตของท่าน ช่วยให้ท่านมีความชุ่มชื่นเบิกบาน มีความสุขกาย และสบายใจตลอดไป