เสริมพลังบวกเด็ก3จังหวัดชายแดนใต้

“ เพื่อเด็ก 3จังหวัดชายแดนใต้ ในการทำสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์

คืนสู่ชุมชน โดยมีแนวคิดในการรวมกลุ่มเยาวชนจากชุมชน

ในภาคใต้เพื่อแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆที่มีไปพัฒนาชุมชนและเด็ก

รวมถึงการลงแรงในการดูแล พัฒนาสิ่งต่างๆให้สังคมดีขึ้น ”

เราจึงช่วยให้เด็กๆ ได้เกิดการรวมกลุ่มจากชุมชนโรงเรียนตาดีกา และมหาวิทยาลัยในภาคใต้ได้ทำสิ่งดีๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา อ.ยะหา จ.ยะลา อ.เมือง จ.ปัตตานี อ.มายอ จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

จนเกิดการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัย  เพื่อทำงานด้านอาสาพัฒนาเด็กๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชื่อ “ กลุ่มธนาคารใจอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ”

“ สนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน 80,000 บาท ทำให้เกิด

1.กิจกรรมเสริมพลังบวกและพัฒนาเด็กเยาวชน  20,000 บาท

2.สนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนตาดีกา              20,000 บาท

3.การสร้างกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสา       10,000 บาท

4.กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น   30,000 บาท