โครงการกองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในภาววะวิกฤติ COVID 19

โครงการกองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในภาววะวิกฤติ COVID 19

เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา กับเด็กและครอบครัว ที่ได้รับผูกระทบจากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องการช่วยเหลือเงินทุนการยังชีพเบื้องต้น ข้าวสารอาหารแห้ง นมสำหรับเด็ก หน้ากากอนามัย ฯลฯ และ การเยียวยาสภาพจิตใจ หลังผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ในพื้นที่การทำงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ทั้ง กรุงเทพและปริมณฑล ภาคอีสาน ภาคเหนือ และ 3 จังหวัดภาคใต้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19  ไปทั่วโลกและในประเทศไทย ที่รัฐบาลต้องออกมาตรการและพรก.ฉุกเฉิน  เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดแบบก้าวกระโดด   ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเด็ก  ครอบครัว  ชุมชนและหลายภาคส่วน  รวมถึงในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ที่เป็นพื้นที่การดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความยากลำบากอยู่เดิม  ก็ยิ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนากับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาวะยากลำบากในหลายพื้นที่  จึงได้ออกแบบการสำรวจข้อมูลเด็ก และครอบครัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการ  ให้ความช่วยเหลือและทันสถานการณ์

จากการเก็บข้อมูลชุมชนแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท โดยชุมชนเมือง ได้แก่  จังหวัดกรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ ส่วนชุมชนบทได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม อุบลราชธานี ภาคอีสาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ และ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ลักษณะชุมชนเมืองเป็นชุมชนที่มีความแออัดหนาแน่น ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้หรือสังกะสี มีความแออัด มีลักษณะแคบเป็นซอยเล็กๆ มีบ้านและตึกที่แบ่งเป็นห้องเช่าขนาดเล็กและหนาแน่น ขาดที่ว่างสาธารณะ ไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมของคนในชุมชน หรือมีการถ่ายเทของอากาศที่ดี  สภาพสังคมโดยทั่วไปสมาชิกมีความสัมพันธ์กันดีทั้งในรูปแบบเครือญาติและการเข้าร่วมกิจกรรม อาชีพของคนในชุมชนมีหลากหลาย  เช่น ขายของ หาบเร่ พนักงานทำความสะอาด รับจ้างทั่วไป ครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแตกแยก  บางครอบครัวพ่อต้องโทษ เด็กอาศัยอยู่กับแม่ หรือตายายาย จึงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมซึ่งแวดล้อมไปด้วยยาเสพติดและอบายมุข

 ความต้องการการสนับสนุน/ความช่วยเหลือต่อการดูแลเด็ก และครอบครัว

ครอบครัวมีความต้องการการสนับสนุนความช่วยเหลือต่อการดูแลเด็ก และครอบครัวช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 แบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้

  • ด้านเศรษฐกิจ ต้องการการจัดการสร้างรายได้พิเศษ ความต้องการข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน นมสำหรับเด็ก
  • ด้านสุขภาพอนามัย ต้องการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องมือวัดไข้ อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด – 19
  • ด้านการศึกษา ต้องการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมหรือโอนเงิน

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 047-2-61241-7

สิ่งของบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็น มาที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จจังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 02-393-3717-8     อีเมล์ iamchild2004@yahoo.com