โครงการ “ปันกันอิ่ม อิ่มใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ”ร่วมกับร้านค้าในชุมชนดวงแข

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddmlc6ABUKTo%26fbclid%3DIwAR1QYuAoQzAfK8OoN6KoOGNzk2I-5ZHN9QZCjyBkgQwuivIu9yTJyiK319w&h=AT2SsQC0ywIDgbWfK2eOBtUa_jxSOgkZHsIbB6A8Fu3DaYtQmxGRlLyrxhksYL0LxWErb9lnDOvojFFKWzanH-QKt2KiMzBRswAhFUujYH4Fc8DU6Je1xzRyHhdzColAO7y_M6qjKP1dsXwFQdo

Gen C Reporter วันนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ “ปันกันอิ่ม อิ่มใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ”ร่วมกับร้านค้าในชุมชน ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง กลุ่มแกนนำเยาวชนรองเมืองเรืองยิ้ม