ให้เด็กได้มีสิทธิ เรียน เล่น กิน พัฒนาคุณภาพชีวิต

นช่วงตลอดระยะเวลา 39 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือโครงการการๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก

1.โครงการให้น้องได้เรียน สนับสนุนทุนการศึกษา 450 บาท/คน/เดือน หรือ 6,000 บาท/ปีการศึกษา/คน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ค่ารถเดินทางและอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ออกเรียนกลางคัน เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด เด็กถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ

2.โครงการอาหารครบมื้อ อาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน เพราะนอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อการค้าและเศรษฐกิจของประเทศด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์จนสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอเพื่อเลี้ยงประชากรภายในประเทศ และส่งออกนำรายได้มหาศาลสู่ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยังมีเด็กนักเรียนอีกจำนวนมากที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดอยสูงของจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ที่ครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง

3.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในปัจจุบัน แต่ทว่าจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โครงการเกษตรโรงเรียนต่างๆ ยังขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากงบประมาณที่สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการ เมื่อโรงเรียนทำการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์แล้วก็นำเอาผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารทั้ง ๓ มื้อ ให้เด็กนักเรียนรับประทานทั้งหมด ทางมูลนิธิฯ จึงจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อหาเงินมาสนับสนุนให้โรงเรียนในทุกๆปี จากสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้ทำพยายามหารูปแบบของแนวทางการทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อและปลอดภัย ที่จะทำให้โรงเรียนสามารถมีงบประมาณหมุนเวียนในการที่จะดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อและปลอดภัย ได้ต่อเนื่อง และสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองได้ จึงได้ทดรองพัฒนารูปแบบของ “วิสาหกิจโรงเรียน” ร่วมกับทางโรงเรียน

4.โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็ก ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ เด็กในชุมชนเมือง เด็กต่างจังหวัด และเด็กต่างชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดี มีพื้นที่เล่นส่งเสริมพัฒนาการที่ปลอดภัยมีมุมสุขภาพชุมชน ทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากการทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ทำให้พบว่าการพัฒนาเด็กจะได้ผลอย่างดีเยี่ยมต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีของเด็กตามวัย มูลนิธิฯได้เติมเต็มความรู้ ทักษะชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต รู้จักคิดวิเคราะห์ เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ และสามารถอยู่ในสังคมได้ “ สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในเด็ก 50,000 บาท ทำให้เกิด ” 1.พื้นที่เล่นและพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัยให้เด็กๆ 2. มุมสุขภาพชุมชน 3.ได้รับการอบรมความรู้และทักษะชีวิตสำหรับเด็ก 4.ชุมชนของเด็กได้รับการอบรมชุมชนปกป้องเด็ก 5.โครงการเสริมพลังบวกเด็ก3จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเด็ก 3จังหวัดชายแดนใต้ ในการทำสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์คืนสู่ชุมชน โดยมีแนวคิดในการรวมกลุ่มเยาวชนจากชุมชนในภาคใต้เพื่อแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆที่มีไปพัฒนาชุมชนและเด็กรวมถึงการลงแรงในการดูแล พัฒนาสิ่งต่างๆให้สังคมดีขึ้น ”เราจึงช่วยให้เด็กๆ ได้เกิดการรวมกลุ่มจากชุมชนโรงเรียนตาดีกา และมหาวิทยาลัยในภาคใต้ได้ทำสิ่งดีๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา อ.ยะหา จ.ยะลา อ.เมือง จ.ปัตตานี อ.มายอ จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสจนเกิดการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อทำงานด้านอาสาพัฒนาเด็กๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชื่อ “กลุ่มธนาคารใจอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน 80,000 บาท 1.กิจกรรมเสริมพลังบวกและพัฒนาเด็กเยาวชน 20,000 บาท 2.สนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนตาดีกา 20,000 บาท 3.การสร้างกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสา 10,000 บาท 4.กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 30,000 บาท