ให้เด็ก สุขภาพดี (ปี 59)

ดาวโหลดหนังสือปี59ที่นี่

การให้คือความสุข เราให้แล้วจะมีความสุข การให้ที่มีคุณค่า มีอยู่หลายอย่างคือการให้โอกาส การให้ความรู้ การให้ความรักให้กำลังใจ และการให้อภัย การให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ความสุขของผู้รับคือความยินดีที่ได้รับสิ่งที่มอบให้ ในขณะที่ผู้ให้นั้นสุขใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การให้ที่ปราศจากเงื่อนไขเป็นการให้ที่ทำทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุข ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความเต็มใจและเปี่ยมไปด้วยเมตตาจิต การให้โอกาส คือการหวังดีต่อผู้อื่นให้เขาได้เจอสิ่งดีๆ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอดระยะเวลา ๓๔ ปี ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้รับโอกาสจากผู้บริจาคทั้งในนามบุคคล บริษัทห้างร้าน ภาครัฐและเอกชน อาสาสมัคร นักศึกษามหาลัยต่างๆ ที่บริจาคทั้งทุนทรัพย์และสิ่งของ การเข้ามาทำกิจกรรมช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ และได้ส่งต่อโอกาสนี้ไปให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและยังขาดแคลน ในปี ๒๕๕๘ มูลนิธิฯได้ทำโครงการต่างที่หลากหลายในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้แก่ โครงการทุนการศึกษาหรือทุนประกอบอาชีพ โครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กที่ยากไร้ โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบหรือพื้นที่นำร่อง โครงการช่วยเหลือเด็กต่างชาติในด้านการศึกษาและสาธารณะสุข และโครงการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ รวมถึงการเข้าไปเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ผลักดันด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รายละเอียดต่างๆอยู่ในหนังสือปี “เพราะคุณให้ Let children give ” ในเล่มนี้  จากที่ผู้บริจาคและแหล่งทุนต่างๆได้ส่งมอบสิ่งของเหล่านั้นให้กับเด็กๆที่ยังขาดโอกาสและขาดแคลนอยู่มากมาย ทำให้เด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาสและขาดแคลนได้มีโอกาส เช่นได้เรียนหนังสือ มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวและมีชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์  มูลนิธิฯต้องขอขอบคุณผู้บริจาคที่มีจิตศรัทราทุกท่าน ภาครัฐ ภาคเอกชน แหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ อาสาสมัครและนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยการที่ท่านได้บริจาคทุนทรัพย์หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ การให้ของท่านและหน่วยงานต่างๆนี้ ทำให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากับเด็กและเยาวชนอย่างมาตลอดปี ๒๕๕๘ และที่ผ่านมา