😀คุณพ่อคุณแม่มาเป็นPlay Workerให้ลูกมีปิดเทอมที่มีความสุขกันเถอะ!!

😀คุณพ่อคุณแม่มาเป็นPlay Workerให้ลูกมีปิดเทอมที่มีความสุขกันเถอะ!!

👉ผู้ดูแลการเล่นหรือ (Play Worker) คือ บุคคลที่มี
ความสำคัญต่อการเล่นของเด็ก เป็นผู้ที่สร้าง
โอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุข ส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย และปลอดภัย

ผู้ใหญ่ทุกคนเป็นผู้ดูแลการเล่นได้เพียงแค่
⭐️เข้าใจธรรมชาติการเล่นของเด็ก
⭐️ยอมรับในความแตกต่างและความสามารถของเด็กโดยไม่เลือกเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ฯลฯ
⭐️สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างสัมพันธ์ที่ดี เป็นมิตรต่อเด็กทุกคน เป็นเพื่อนเล่น ให้กำลังใจ
⭐️มีความคิดที่เปิดกว้าง พร้อมรับสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเล่นสร้างสรรค์ของเด็ก
⭐️เคารพในการตัดสินใจของเด็กทุกคนอย่างไม่มีอคติ
⭐️มีความยืดหยุ่น ประยุกต์ดัดแปลงและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก
⭐️มีความยุติธรรม รับฟังและเคารพความคิดเห็นหลากหลาย
⭐️เชื่อในจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กและของตัวเอง เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นผ่านการเล่นของเด็ก
⭐️ดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆ ประเมินความเสี่ยงที่นึกถึงประโยชน์ในการพัฒนาสูงสุดของเด็ก
✨✨✨
“เพียงแค่ผู้ใหญ่นึกถึงความสุข
ช่วงวัยเด็กของตนเอง ก็จะเข้าใจ
การเล่นของเด็กทันที ”
☺️☺️
#เล่นเปลี่ยนโลก
#ปิดเทอมปลอดภัย
#พื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก