5 มิถุนายน วันต่อต้านการการค้ามนุษย์

5 มิถุนายน วันต่อต้านการการค้ามนุษย์
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และทำงานเพื่อลดปัญหานี้ในสังคมมาโดยตลอด ผ่านหลายโครงการของมูลนิธิฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเด็กไปจนถึงการช่วยเหลือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ และการทำงานเหล่านี้ยังดำเนินไปเพื่อให้เรามีสังคมพี่ดีขึ้น
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#วันต่อต้านการค้ามนุษย์