การสมัครเป็นอาสา

 

“อาสาสมัคร”  คือ ผู้มีจิตอาสา ไม่จำกัดเพศ วัย ฐานะ การศึกษา  เป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อมาทำงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือค่าตอบแทน  แต่สิ่งที่อาสาสมัครได้รับคือ ความอิ่มใจ  และการเห็นคุณค่าในตนเอง  เพราะสิ่งที่อาสาสมัครทำนั้นเป็นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  เป็นการเสียสละเวลา และให้ความปรารถนาดี แก่เด็ก ๆ ทำให้เด็ก ๆ มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่เป็นสุขและปลอดภัย  สิ่งเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่าเงินทอง สิ่งของมีค่าอื่นใด

การเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มี 2 ส่วน คือ อาสาสมัครชุมชน และอาสาสมัครทั่วไป

  1. อาสาสมัครชุมชน คือ คนทั่วไปในชุมชน ที่มีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือเด็ก เป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำงานส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสนใจสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ทำงานควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิฯ และเครือข่ายในพื้นที่ มีการประชุม วางแผน ดำเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ร่วมกัน
  2. อาสาสมัครทั่วไป คือ ผู้มีจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ คนทั่วไปในสังคมที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการ เพื่อให้งานหรือกิจกรรมต่างๆ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและโครงการนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนด เช่น อาสาสมัครสร้างโรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไก่ ที่โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง จ.แม่ฮ่องสอน อาสาสมัครทาสีกำแพงหัวลำโพง อาสาสมัครแปลเอกสาร อาสาสมัครสอนหนังสือ อาสาสมัครช่วยงานรองเมืองเรืองยิ้ม อาสาสมัครช่วยทำสนามเด็กเล่น เป็นต้น